News & Updates

รับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น 2654

บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด เข้ารับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2654 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 สำนักงานงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมประจำปี 2564 เนื่องใน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ” ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ตุลาคมของทุกปี เพื่อเชิดชูเกียรติคนไทยที่สร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมอันโดดเด่น และก่อให้เกิดคุณค่าต่อประเทศชาติในหลากหลายมิติ อีกทั้งยังเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะ “พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย” โดย บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด ได้รับรางวัลเกียรติคุณ องค์กรนวัตกรรมดีเด่น ซึ่งแสดงถึงการเป็นที่ยอมรับ และแสดงให้เห็นว่า บริษัทฯ มีนวัตกรรมที่โดดเด่น มีมาตรฐานการดำเนินการในทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี และมีความมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องจักรการผลิตที่ใช้ในการแปรรูปสินค้า ให้ออกมามีคุณภาพและมอบประโยชน์สูงสุขให้แก่ผู้บริโภค

ASEAN Women Entrepreneurs Forum 2017

คุณวิริยา พรทวีวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ จำกัด 1 ใน 10 สตรีไทยที่ได้รับรางวัลผู้ประกอบการผู้มีผลงานโดดเด่นของอาเซียน ประจำปี 2560

เชียงใหม่ไบโอเวกกี้ เปลี่ยนผักด้วยนวัตกรรม

การเป็นผู้เล่นในสนามธุรกิจที่แตกต่าง ต้องตอบโจทย์เพื่อให้การกินผักเป็นเรื่อง “ง่ายและใกล้ตัว” สำหรับคนทุกคน